Nyhetsbrev

2020

2019

Nyhetsbrev 2020

Misjon 10/40 støtter

utdanning av lærere i Sør-Sudan

Sør-Sudanske barn i dyp konsentrasjon på skolen

Misjon 10/40 har undertegnet en intensjonsavtale med ledel- sen for adventistkirken i Sør Sudan, som vil bidra til ut- danning av flere lærere til våre menighetsskoler i landet.

Sør Sudan er verdens yngste — og et av

de fattigste — land. Landet har en be-

folkning på 12,5 millioner mennesker,

og kun 25% kan lese og skrive.

UNICEF rapporterer at mer enn 2

millioner barn (70%) står utenfor skolesystemet. Det er ca. 100 elever pr. lærer, og med slike tall er det ikke rart at bare 1 av 4 barn når fram til 6. klasse (iflg. Verdensbanken)

Vår kirke i Sør Sudan har hatt et samarbeid med Misjon 10/40 siden 2008. Det har vært

samlet inn midler til å styrke menigheten i det evangeliske arbeidet, og flere kirker og

en pastorbolig er bygd. Men nå settes fokuset på å bidra til styrking av menighetens

utdanningssystem. Dette skjer etter ønske fra vår ledelse i Sør Sudan, og oppmuntret av

en stor gave til dette formål gitt av en trossøster i Norge, har avtalen nå blitt sluttført.

Sør Sudan mangler lærere, og spesielt naturfaglærere. Noen klasserom bygd for å rom-

me 50 elever, har 100 elever. Dette går selvsagt ut over kvaliteten på undervisningen og

er heller ikke bra for elevenes helse. Støtten fra Misjon 10/40 vil gå direkte til utvalgte

kvinner og menn med tilhørighet i menigheten, og som ønsker en framtid som lærer.

Det er menigheten i Sør Sudan som ​velger ut kandidater, og lærerutdan- ​ningen vil hovedsakelig finne sted ved ​vårt adventist universitet i Kenya ​(Baraton). Misjon 10/40 vil få regel- ​messige rapporter om lærerstudentenes ​utvikling.

I 2019 ble 1005 personer rapportert

døpt gjennom vårt skolesystem i Sør

Sudan, og det er grunn til å tro at tallet i

virkeligheten er mye høyere.

ISRAEL SAMARBEID

Vår menighet i Israel er takknemlige

for støtten fra Misjon 10/40 (kr 40.000 i ​2019).)Midlene som kom i 2019 gikk til ​oversettelse og utgivelse av SDA- ​litteratur på hebraisk.

Avskjedshøytidelighet for Roger og Kirsten Robert- ​sen i Jerusalem sabbaten 16. mars 2019 var en stor ​begivenhet der over åtte hundre medlemmer deltok.

Avskjedssabbaten for Roger og Kirsten ​Robertsen markerte en viktig milepel ​ved at hele Alfa og Omega-serien nå er ​utgitt. I tillegg er Veien til Kristus ut- ​kommet, og to andre Ellen G. White- ​bøker er på vei. Andre mindre utgivel- ​ser på hebraisk har også funnet sted.

Det neste satsingsområdet nå blir arbei- ​det blant arabere i Israel.

Senteret vårt i Nasaret er pusset opp, og

benyttes til språkkurs for barn og unge, ​helsevirksomheter og bibelstudier. De ​siste årenes arbeid har resultert i tre nye ​arabiske medlemmer, men interessen ​har økt, slik at i 2019 ble det døpt fire ​nye, og andre er nå i en forberedende ​fase for dåp og medlemskap. Senteret

er pusset opp, og i aktiv bruk, men de ​mangler midler til drift og utstyr til

selve det evangeliserende arbeidet, så ​dette vil være en del av den videre sat- ​singen i Israelfeltet.

OPPMUNTRENDE ​OPPDATERING FRA ​LIBANON

Adventist Learning Center (ALC) i ​Beirut startet i 2013. Prosjektet går ut

på å tilby utdanning til syriske flykt- ​ningbarn, som ellers ikke ville kunne ​gått på skole. Gjennom de 7 årene som ​har gått, har skolen vokst fra 4 små rom ​med elever fra 1-7. klasse, til større ​lokaler der de nå også har 8. klasse. De ​kan tilby oppfølging av elevenes fami- ​lier ved hjemmebesøk, undervisning i ​arabisk til foreldre som ikke kan lese og ​skrive, engelsk kurs, og sabbatssam- ​linger («House of Prayer») for elevene ​og deres familier og venner.

I 2019 startet de også en husmenighet

med kurdiske familier (grunnlaget var

de barna som begynte på skolen ved

ALC i 2013). Ved Misjon 10/40s hjelp

(kr 40.000) kunne de i 2019 bl.a. overta

leien av et lokale i tilknytning til sko-

len, som gir skolen plass til 8. klasse

(18 elever), og som tjener som møte-

sted for den kurdiske gruppen som mø-

tes for å studere Bibelen flere ganger i

uken. 45-65 voksne pluss deres barn

møtes hver uke. Flere med muslimsk

bakgrunn har etter hvert blitt døpt gjen-

nom dette arbeidet. Litt penger fra Mi-

sjon 10/40 har også blitt brukt til å dek-

ke matutgifter i forbindelse med

Den kurdiske gruppen samlet til gudstjeneste i ​det nye lokalet som leies ved hjelp av Misjon

10/40 midler

sabbatssamlingene.

Uten tilleggslokalet som de nå leier

med Misjon 10/40 midler, ville elevene

som nå går i 8.klasse være uten et til-

bud, og de ville måtte gå ledige hjem-

me, drive rundt i gatene eller kanskje

bli giftet bort i altfor ung alder.

Den kurdiske gruppen ledes av en av de

nydøpte medlemmene, Omar. Han har

en byrde for sitt eget folk, kurderne.

Han begynte å arbeide blant sine ven-

ner og naboer to år før han selv tok dåp.

Først samlet han gruppen hjemme hos

seg selv. Ettersom de vokste delte han

den store gruppen i to. Allikevel ble det

for fullt. Dessuten begynte naboene å

klage. Nå bruker altså den kurdiske

gruppen de nye leide lokalene på sko-

len, og opp til 65 kurdere samles til

bibelstudier og tilbedelse hver uke.

Situasjonen for de syriske flyktningene

i Libanon har ikke bedret seg. På grunn ​av den økonomiske krisen i Libanon

har flyktningene på mange måter fått ​det enda vanskeligere, og ALC er vel- ​dig takknemlig for støtten fra Norge.

STUDENTKOLPORTASJE

Ca. kr 90.000 er i 2019 blitt brukt til å ​støtte et kolportasjeprogram for studen- ​ter i Libanon. Elevene kolporterer for å

oppnå stipend til studier ved vårt uni- ​versitet i Libanon, og midlene fra Mi- ​sjon 10/40 bidrar til å dekke fellesutgif- ​ter og organisering av programmet.

Pengene ble omdisponert etter at et

prosjekt i Jemen som Misjon 10/40

tidligere hadde gitt støtte til, måtte leg-

ges ned. Er det midler igjen fra kolpor-

tasjen sist sommer, vil dette brukes til

videre kolportasjeprosjekter.

FORTSATT STØTTE

TIL ELEVER VED NUA

I EGYPT

Siden 2018 har Misjon 10/40 støttet 8

elever ved Nile Union Academy (NUA)

i Egypt (Adventistkirkens videregående

skole med internat). Dette er elever som

ikke har vært i stand til å betale alle

sine skolepenger, og som ville måttet

bryte utdannelsen hvis det ikke var for

hjelpen fra Misjon 10/40. Disse 8 eleve-

ne har samlet fått kr 40.000 pr. skoleår

fordelt ettersom hvor mye de manglet

for å betale skolepengene. I år håper de

på kr. 50.000 fra Misjon 10/40.

I 2019 fullførte den ene eleven —

Desmond fra Sudan — skolen, og en ny

har blitt valgt i håp om at Misjon 10/40

fortsatt kan støtte 8 elever. Det er 4

gutter og 4 jenter. 4 av dem er fra Egypt

og 4 er fra Sudan. 5-6 av dem er adven-

tister eller har slektninger som er det.

Flere finner veien inn i menigheten

gjennom sitt opphold på NUA. Alle

lærer de å arbeide hardt, lede aktivite-

ter, og engasjere seg i menighetslivet.

Den nye eleven er Steven fra Sør-

Sudan. Han er eldst av 5 barn. Hans

mor kastet han ut av hjemmet. Han har

ingen far å forholde seg til. Han får ikke

lov av moren til å komme hjem før han

har penger til å sørge for sine yngre

søsken. Penger han ikke har, for alt går

Steven Salvator (20) fra Sør-Sudan. 3-års elev.

til skolepenger. Steven er en glad og ​smilende gutt. Han elsker å spille ball. ​Han arbeider på skolen i alle ferier og ​parallelt med studiene, så han kan gå på ​skolen. Han gjør virkelig alt han kan for ​å tjene penger til skolen, men det rekker ​ikke til, og hjelp fra Misjon 10/40 er ​avgjørende. Steven er Presbyrerianer, ​men går i dåpsklasse sabbats morgen. ​De andre 7 elevene har sine historier,

og felles for de alle er at selv om de ​prøver, klarer de ikke å samle nok

penger til å fullføre utdannelsen. Hjel- ​pen fra Norge gjør det mulig!

MISJONSSABBAT 2020

Hvert år siden 2008 har Misjon 10/40

arrangert misjonssabbater på sensom-

meren, de fleste i Sandefjord. Misjonæ-

rer fra våre samarbeidsområder og fra

Generalkonferensen har vært invitert

som hovedtalere, og vi har fått første-

hånds rapporter fra arbeidet vi støtter,

og åndelig forkynnelse som inspirerer

oss i vårt misjons engasjement. I år vil

det igjen bli arrangert en Misjonssabbat

den 15. august., og vi satser på besøk av

en misjonær fra MENA.

Målet for 2019 var kr 140.000 , og det

ble samlet inn kr. 243.000.

Fram t.o.m. 2019 er det overført kr.

435.950 til prosjekter i MENA, kr.

665.000 til prosjekter i Sudan og Sør-

Sudan og kr. 265.698 til prosjekter i

Israel. Vi håper dette informasjonsskri-

vet vil være til inspirasjon og fremme

giverglede, slik at prosjektene i disse

områdene kan fortsette!

Gaver til Misjon 10/40 mottas med stor

takk på kontonummer

3000.30.30020

Du finner en giro vedlagt om du ønsker

å benytte den! På forhånd takk!

—————-

De som mottar dette nyhetsbrev i posten

vil finne vedlagt en magnet med takk fra

Misjon 10/40. Fest denne til kjøleskap-

døren som en hilsen og påminner!

GAVER TIL MISJON 10/40

MISJON 10/40:

Misjon 10/40 ble opprettet i 2007 for å ​styrke misjonsinnsatsen i 10/40 vinduet.

Fra første stund har Misjon 10/40 samar- ​beidet nært med Syvendedags Adventistkir- ​ken (SDA) –Den norske union. Vi har 3 ​samarbeidspartnere på utefronten. Det er ​Middle East North Africa Union Mission ​(MENAU) som omfatter 21 land i Midt ​Østen og Nord Afrika, samt Israel Field

(IF) og Sør Sudan (SSAT).

Leder: Atle Fonn Aluwini

Nestleder: Kjell Aune

Sekretær: Anne Iversen

Styre: Gunnar Gjelstad, Erik Iversen,

Johnas Singo, Helge Cederstrøm, Roger

Robertsen, Kjell Aune og Atle Fonn

Aluwini.

E-post: atle@adventistmission.no

Web: www.adventistmission.no

Bank: 3000.30.30020

Nyhetsbrev 2019

«Når jeg blir eldre vil jeg ​bli misjons journalist»

Jenta i fortellingen 9 år gml., den gang hun begynte på Adventist Learning Center.

Misjon 10/40 fortsetter å støt- ​te Adventist Learning Center ​(ALC) i Beirut, Libanon. De ​tilbyr syriske flyktningbarn ​skolegang og praktisk hjelp, ​og samlingene på sabbaten er ​en arena for åndelig dialog.

En 14 år gammel jente som gikk ut av

6. klasse ved ALC for to år siden har

takket være givere kunnet fortsette sin skolegang utdannelse ved en lokal privatskole.

Hun forteller fra sin tid ved ALC:

«Når jeg først kom til Libanon kjente jeg ingen. Ikke Gud en gang. Stedet vi først bodde

var rett over gaten for Adventist Learning Center (ALC), men til å begynne med kjente

vi ikke til det. Vi lette etter et tilbud om gratis skolegang, for som flyktninger hadde vi

ikke penger. Samtidig lette min far etter arbeid så vi kunne komme i gang med vårt nye

liv i Libanon. Det var tanten min som fant ALC for oss, og vi begynte som elever der

det første året de åpnet.» Ved ALC har de—foruten de vanlige fagene– et fag som het

«Utdannelse i moral», der de lærer om å respektere hverandre, hvordan vi kan tilgi,

hvordan løse konflikter, osv. Etter hvert begynner de også å lære om Gud. (Fortsetter)

De tilbyr også en spesiell klasse på sab- ​baten der de går mer i dybden. Jenta i ​fortellingen gikk også på disse sam- ​lingene, og delte det hun lærte når hun ​kom hjem.

Bildet er fra en sabbats samling ved ALC. ​De kaller det «Bønnens Hus».

Både jenta og foreldrene begynte å gå i ​en kirke i nærheten av der de bodde. ​Jenta inviterte foreldrene med til sam- ​lingene på ALC også, og moren kom. ​Faren kom ikke så ofte, for han klarte ​seg ikke så lenge uten røyk. Men han ​inviterte noen av lærerne hjem. Etter 6 ​måneder begynte også foreldrene å tro ​på Bibelens Gud. De mente at hele fa-

milien måtte gå igjennom dette sam-

men. De leste Bibelen og ba sammen

hver dag, og lærte mer og mer om Gud.

Etter hvert sluttet moren å lese Koranen

og å be på den muslimske måten. Alt ​dette var skjult for slektningene, som ​ikke ville godtatt det.

Moren og faren ble invitert til å ta opp-

gaver på sabbats samlingene. Folk slut-

tet å snakke med dem, ble sinte og nek-

tet sine barn å komme til deres hjem.

De mistet halvparten av sine venner.

Dette brydde de seg ikke om, ble enda

modigere og begynte å dele med sine ​slektninger det de hadde funnet.

Jenta forteller: «Når jeg blir større vil

jeg bli misjons journalist. Jeg møtte

noen på ALC som vitner om Gud gjen-

nom sin fotografering. Det ønsker jeg å

gjøre også. Jeg elsker å ta bilder. Tele-

fonen min er full av bilder og videoer. I

dag kan man ha stor innflytelse på

mange mennesker gjennom sosiale me-

dier. På en av mine sosiale media platt-

former har jeg 28.000 følgere. Tenk hva

jeg kan gjøre hvis jeg bruker sosiale

medier for å nå mennesker!»

Misjon 10/40 gav kr. 40.000 til ALC i

2018, og ønsker å gi det samme i 2019.

Pengene går til sabbatsaktivitetene og

andre spesielle aktiviteter.

(Hvis du deler denne historien bes du utelate ​navnet på senteret, så det ikke kan identifiseres.)

STIPEND TIL ELEVER ​VED NUA I EGYPT

Utenfor Kairo har Adventistkirken en ​videregående skole som heter Nile

Union Academy (NUA). Dit kommer

elever fra Egypt og Sudan for å lære

engelsk og få seg videregående utdan-

nelse. Undervisningen foregår primært

på engelsk. Skolen har 120 elever, og

mange av dem kommer fra ikke adven-

tist hjem (85%). Mange blir også ad-

ventister etter å ha tilbrakt noen år på

skolen. Noen går videre og får seg ad-

ventist universitetsutdannelse i utlandet.

NUA drives med et stramt budsjett, og

mange av lærerne er frivillige fra utlan-

det. Skolepengene et lagt så lavt som

mulig, da mange av elevenes familier er

veldig fattige. Det koster ca. kr. 11.000

for en internatelev pr. skoleår. Noen ​familier klarer depositum og noen må- ​neder, men ikke hele skoleåret.

Sandy Haziel fra Egypt. Hun er en snill, ​omsorgsfull jente, og er en av elevene som ​får fullføre videregående skolegang takket ​være stipend fra Misjon 10/40. Sandy gra- ​duerer i 2022 hvis hun fortsatt kan få hjelp ​til skolepengene.

Misjon 10/40 er spurt om vi kan hjel- ​pe 8 elever som absolutt er uten mulig- ​het til å betale for hele skoleåret, og ​som må slutte, og reise hjem, hvis de ​ikke får hjelp. De skyldte i snitt ca. kr. ​4.000 hver forrige skoleår, når vi be- ​gynte å støtte dem. Blant disse 8 ung- ​dommene er det fire jenter og fire gut- ​ter, fire egyptere og fire sudanesere.

Fire har adventist bakgrunn.

Tedo Musa fra Sudan. Han er kjent for sitt ​smittende smil, og er en av elevene som får ​fullføre videregående skolegang takket være ​stipend fra Misjon 10/40. Tedo graduerer i ​2021, hvis han fortsatt kan få hjelp til skole- ​pengene. Han har ikke SDA bakgrunn, men ​går i dåpsklasse

Dette er hardtarbeidende elever, flere ​har lederegenskaper, fem av dem går i ​dåpsklasse og syv av dem er aktive i ​speideren.

Misjon 10/40 støttet disse elevene ved

NUA med til sammen kr. 40.000 i

2018, og ønsker å gi det samme i 2019.

HEBRAISK LITTERATUR

Adventistkirken i Israel har hatt en vi- ​sjon om å oversette og utgi alle de fem ​Ellen G. White bøkene i Alfa og Ome- ​ga serien på hebraisk innen slutten av ​2018: Patriarker og profeter (2014), ​Profeter og konger (2015), Slektenes

håp (2016), Apostlenes liv og virksom- ​het (2018) og Mot historiens klimaks ​(2018). I tillegg har de oversatt og ut-

gitt Veien til Kristus (2015) og Utdan- ​nelse (2018) av E.G. White. Det er også ​utgitt diverse litteratur for barn og ung- ​dom, en hebraisk sangbok og en helse- ​bok. Siden 2014 har de også utgitt sab- ​batskole leksene på hebraisk!

Misjon 10/40 har vært en hoved bi-

dragsyter til disse litteraturprosjektene i

flere år, og de forteller oss fra Israel at

uten Misjon 10/40s «sjenerøse støtte»

ville bare noen få av disse bøkene kun-

ne utgis. De takker for alle bidragene!

I 2018 bidro Misjon 10/40 med kr.

40.000 til litteratur på hebraisk, og øns-

ker å gi det samme i 2019.

MER OM MISJON 10/40 ​PROSJEKTER I 2018

Nord i Libanon har de pusset opp og

åpnet et senter for leksehjelp til syriske

flyktning-barn. De har ønsket å lære av

den erfaringen de har gjort seg ved

Adventist Learning Center (ALC) i Beirut.

En sabbat sist sept. fylte ALC en buss ​med skolefamilier og reiste 1,5 time ​nordover. De hadde andakt, bibelstudie ​klasser og pot-luck sammen med fami- ​liene i nord, og viste hvordan man kan ​møtes og tilbe og lære om Gud. Misjon ​10/40 gjorde denne turen mulig.


Ved ALC har de en gruppe større ung-

dommer som møtes på fredags kvelder.

De har møttes over ett år uten å ha

sjansen til å komme seg ut av byen. I

begynnelsen av 2018 ble det endelig

arrangert en tur med 15 kurdiske og

syriske ungdommer, sammen med 4

voksne, der de reiste til en elv og badet,

grillet, hadde andakt og moret seg sam-

men. Dette hadde mye å si for forholdet

i gruppen, og turen var mulig takket

være Misjon 10/40.

Mahmoud og Iman kom til Libanon fra

Syria for to år siden. De klarte seg godt

i Syria før krigen, men så ble hjemmet

og bedriften ødelagt av bomber, og de

ble også selv skadet alvorlig. De flyktet

til Libanon, og har bodd på ett rom med

sine 6 barn (deres eneste sønn døde i

desember). Det har vært vanskelig med

arbeid og inntekt pga helseproblemene.

ALC har fått noen frivillige leger til å

undersøke familien, og de sier at hvis

ikke Mahmoud kan få skikkelig medi-

sinsk behandling, vil han aldri være i

stand til å jobbe igjen. De vurderer å ta

sin 14 år gamle datter ut av skolen så

hun kan jobbe. ALC har brukt noen

penger fra Misjon 10/40 for å hjelpe

familien med leie og medisiner, så dat-

teren er fremdeles på skolen, men fami-

lien har dårlige utsikter uten mer hjelp.

Av et mål på kr 140.000 i 2018, ble det

oppnådd ca. kr 82.000.

Fram t.o.m. 2018 er det overført kr.

335.950 til prosjekter i MENA, kr.

665.000 til prosjekter i Sudan og Sør-

Sudan og kr. 215.698 til prosjekter i

Israel. Gaveinntekter til Misjon 10/40

har gått ned de siste få årene, men økte

etter informasjonsskrivet høsten 2017.

Vi håper også dette informasjonsskrivet

vil være til inspirasjon og fremme giver-

glede, slik at det arbeidet kan fortsette!

Gaver til Misjon 10/40 mottas med stor

takk på

GAVER TIL MISJON 10/40

konto nummer

3000.30.30020

Du finner en giro vedlagt om du ønsker

å benytte den! På forhånd takk!

MISJON 10/40:

ble opprettet i 2007 for å

styrke misjonsinnsatsen i 10/40 vinduet.

Fra første stund har Misjon 10/40 samar- ​beidet nært med Syvendedags Adventistkir- ​ken (SDA) –Den norske union. Vi har 3 ​samarbeidspartnere på utefronten. Det er ​Middle East North Africa Union Mission ​(MENAU) som omfatter 21 land i Midt ​Østen og Nord Afrika, samt Israel Field

(IF) og Sør Sudan (SSAT).

Leder: Atle Fonn Aluwini

Nestleder: Kjell Aune

Sekretær: Anne Iversen

Styre: Gunnar Gjelstad, Erik Iversen,

Johnas Singo, Helge Cederstrøm, Roger

Robertsen (fra sommeren 2019), Kjell

Aune og Atle Fonn Aluwini.

E-post: atle@adventistmission.no

Web: www.adventistmission.no

Bank: 3000.30.30020